Mulderberoep fase 2: beroep bij de kantonrechter

 

Algemeen:

♦ Allereerst: je hoeft niet naar de zitting te gaan, je kunt gewoon verstek laten gaan!

♦ Gebruik het model Kantonberoep.

♦ Kopieer de beroepsgronden en bijlagen uit fase 1, voeg eventueel naar smaak nog wat nieuws toe.

♦ Ook nu geldt weer: de inhoud van de beroepsgronden maakt niet echt uit, roep maar wat.

♦ De catalogus GRONDEN MULDERBEROEP bevat ook enkele gronden die specifiek bij de kantonrechter en bij het gerechtshof kunnen worden aangedragen.

♦ Als tijdig beroep wordt ingesteld bij de kantonrechter, hoeft nog steeds de boete niet “betaald” te worden, maar om het beroep in behandeling te krijgen dien je wel “zekerheid” te stellen, wat feitelijk op hetzelfde neerkomt. Het bedrag van zekerheid is even hoog als de boete.

♦ Als je geen zekerheid stelt, wordt het beroep niet behandeld (dan wordt het “niet-ontvankelijk” verklaard).

♦ Bij winst krijg je de gestelde zekerheid terug.

♦ Bij winst krijg je ook een (geringe) vergoeding voor je kosten, mits je daarom hebt gevraagd en een specificatie hebt opgegeven (kan niet achteraf).

♦ Als zekerheid is gesteld, komt er altijd een zitting van de kantonrechter. Daar hoef je niet naartoe te gaan, maar door aanwezig te zijn word je natuurlijk wel serieuzer genomen.

♦ Voordat de OvJ het beroep doorstuurt naar de kantonrechter, vindt nog een heroverweging plaats waarbij veel boetes alsnog worden vernietigd, ongeacht de aangevoerde beroepsgronden, maar louter vanwege capaciteitsgebrek bij de kantonrechter. Hier is de grootste kans op succes gelegen.

 

Heroverweging uit eigen beweging OvJ:

♦ Soms laat de OvJ in dit stadium weten dat de boete alsnog wordt vernietigd, waarbij hij vraagt of je daarom het beroep wilt intrekken. Die bevoegdheid is geregeld in artikel 13b WAHV. Gesuggereerd wordt dan soms dat de kantonrechter anders alsnog de boete kan handhaven. In de praktijk gebeurt dat nooit, dus je kunt gerust wat voorwaarden stellen aan het intrekken van het beroep (zie hieronder).

♦ Meestal heb je 2 weken om te reageren, maar ook al reageer je helemaal niet: de boete blijft vernietigd.

♦ Trek nooit zomaar het beroep in, maar slechts onder voorwaarde dat de volgende twee verzoeken worden ingewilligd: (1) een verzoek om rentevergoeding wegens de periode dat je het bedrag aan zekerheid hebt moeten missen en (2) een verzoek om kostenvergoeding. Gebruik hiervoor het model Verzoek rente- en kostenvergoeding.

♦ Strikt genomen heb je alleen recht op een proceskostenvergoeding als je professionele juridische bijstand van een derde hebt gehad, maar vragen staat vrij nietwaar? De hoogte van de vergoeding wordt geregeld in het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. Zie daarvoor www.wetten.nl.

♦ Voor het verzoek om een kostenvergoeding geldt de Wet dwangsom. Voor het verzoek om een rentevergoeding is dat nog niet duidelijk.

 

Heroverweging op verzoek:

♦ Nadat je beroep bij de kantonrechter hebt ingesteld, kun je zelf ook een apart verzoek aan de OvJ doen om de boete na heroverweging alsnog te vernietigen, zeker als je lange tijd niets hoort.

♦ Een logisch moment daartoe zou kunnen zijn als 6 weken zijn verstreken nadat je zekerheid hebt gesteld, of nadat de termijn voor het stellen van zekerheid is verstreken, omdat artikel 11(1) WAHV immers bepaalt dat de OvJ op dat moment de stukken moet doorsturen naar de rechtbank. Let wel: dit heeft dus niets te maken met de betaaltermijn die op de acceptgiro stond. Die geldt immers niet meer omdat je beroep bij de kantonrechter hebt ingesteld. De 6 weken termijn van artikel 11(1) WAHV gaat lopen zodra je – op verzoek van de OvJ – zekerheid hebt gesteld, of – als je dat niet hebt gedaan – zodra de termijn is verstreken die de OvJ had gegeven om zekerheid te stellen.

♦ De termijn van 6 weken lijkt op het eerste gezicht een “harde” termijn, maar er staat geen sanctie op als de OvJ de termijn niet in acht neemt. Door op dat moment zelf om een heroverweging te verzoeken kun je er toch voor zorgen dat de OvJ niet ongestraft deze termijn kan negeren. Dat hoeft niet persé direct na 6 weken. Dat kan ook daarna nog (zolang er maar geen enkele vooruitgang in de behandeling van het beroep is te bespeuren),

♦ Gebruik daarvoor het model Verzoek heroverweging.

♦ Ook voor dit verzoek geldt de Wet dwangsom.

 

Verzoek teruggave gestelde zekerheid:

♦ Het beroep bij de kantonrechter stuur je feitelijk naar het CVOM, die het beroep uiteindelijk doorstuurt naar de kantonrechter van het arrondissement waar de overtreding is gepleegd.

♦ Vrij snel na het indienen van beroep, en lang voordat het beroep naar de kantonrechter wordt doorgestuurd, vraagt het CVOM om zekerheid te stellen ter hoogte van de boete.

♦ Vaak gebeurt er dan lange tijd niets. In zo’n geval kun je op een gegeven moment een verzoek aan het CVOM doen om bij beschikking vast te stellen dat de gestelde zekerheid voorlopig wordt teruggestort. Daar heb je dan immers een gerechtvaardigd belang bij. Ook hier zou een logisch moment zijn: 6 weken nadat je zekerheid hebt gesteld, omdat de OvJ binnen die tijd de stukken had moeten doorsturen naar de rechtbank.

♦ Gebruik daarvoor het model Verzoek teruggave zekerheid.

♦ Ook voor dit verzoek geldt de Wet dwangsom.

 

Termijnen:

♦ Termijn voor instellen van beroep bij de kantonrechter: zie Beslissing van de OvJ zoals die door het CJIB wordt gestuurd (de nieuwe acceptgiro).

♦ Beslistermijn voor de kantonrechter: is er niet echt.

♦ Termijn voor beslissing door het CVOM op verzoek kostenvergoeding: er is geen specifieke termijn, dus geldt volgens art. 4:13 Awb een “redelijke termijn” die in ieder geval is verstreken na 8 weken.

♦ Termijn voor beslissing door het CVOM op verzoek heroverweging: er is geen specifieke termijn, dus geldt volgens art. 4:13 Awb een “redelijke termijn” die in ieder geval is verstreken na 8 weken.

♦ Termijn voor beslissing door het CVOM op verzoek rentevergoeding: er is geen specifieke termijn, dus geldt volgens art. 4:13 Awb een “redelijke termijn” die in ieder geval is verstreken na 8 weken.

♦ Termijn voor beslissing door het CVOM op verzoek teruggave zekerheid: er is geen specifieke termijn, dus geldt volgens art. 4:13 Awb een “redelijke termijn” die in ieder geval is verstreken na 8 weken.

 

Adressen en faxnummers:

♦ Adressering beroepschrift kantonrechter:

Kantonrechter
p/a CVOM, Unit Mulder Kanton
Postbus 8225
3503 RE UTRECHT
Fax 030 290 3870 /  030 290 3871 / 030 290 3876

♦ Waarom tevens per fax?

→ Om bewijs van verzending & ontvangst te hebben.

→ e-mail kennen ze nog niet bij justitie.

→ Om zodoende exact op de laatste dag van de termijn beroep in te kunnen stellen. 

 

DISCLAIMER:

De informatie op deze website is met grote zorg en toewijding samengesteld. Bij toepassing in de praktijk kunnen soms echter complicaties optreden waarin de adviezen niet voorzien, ook als u dat zelf niet opmerkt. De Zwarte Kip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste of onjuiste toepassing van de adviezen. Wilt u professionele juridische assistentie, kijk dan HIER.